Biuro
rachunkowe

Małgorzata Pałka

Certyfikat Ministra Finansów nr 35974/2009

Usługi kadrowe

Nasza oferta w zakresie specjalistycznych usług kadrowych obejmuje następujące czynności:
Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz przebiegiem zatrudnienia:
  • zakładanie akt osobowych i sporządzanie umów o pracę,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • gromadzenie dokumentacji związanej z ubieganiem się o zatrudnienie,
  • ewidencjonowanie zwolnień lekarskich,
  • sporządzanie aneksów do umów oraz innej dokumentacji pracowniczej składającej się na akta osobowe pracownika,
  • gromadzenie oraz analiza dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia.
Sprawowanie nadzoru
w zakresie:
  • prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą,
  • prowadzenia przez pracodawców listy obecności pracowników,
  • zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych, a także do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji wynikających z tej dokumentacji.